Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Dla nauczycieli

Urlop wypoczynkowy nauczycieli po 1 stycznia 2018 r.

 

Nowelizacja Karty Nauczyciela porządkuje zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez osoby pełniące stanowiska kierownicze w szkołach oraz nauczycieli pracujących jednocześnie w szkole i przedszkolu. Rozszerzony  zostanie także katalog okoliczności uprawniających nauczyciela do urlopu uzupełniającego. Poznaj nowe zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli.

35 dni roboczych urlopu dla dyrektora szkoły

Obecnie osoby piastujące stanowiska kierownicze w szkole feryjnej korzystają z urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak pozostali nauczyciele. Od 1 stycznia 2018 r. :

 • dyrektor szkoły
 • wicedyrektor szkoły
 • nauczyciel pełniący inne stanowisko kierownicze w szkole
 • nauczyciel, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

będą mieć prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 2a Karty Nauczyciela).

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, zarówno w szkole jak i przedszkolu, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla nauczycieli placówek nieferyjnych.
Dotychczas nierozliczony urlop będzie wykorzystany na dotychczasowych zasadach

Jeżeli dyrektor lub wicedyrektor do 31 grudnia 2017 r. nie wykorzysta urlopu uzupełniającego, do którego nabył prawo w związku z przypadającą w okresie ferii nieobecnością z powodu:

 • niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
 • urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopu ojcowskiego,
 • urlopu rodzicielskiego,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego,
 • wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący
  lub
 • prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów za zgodą organu prowadzącego

urlopu tego udziela się na dotychczasowych zasadach (art. 140 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych).

Osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole, które nabyły prawo do urlopu uzupełniającego i nie wykorzystały go do dnia 31 grudnia 2017 r., skorzystają z niego w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni w ciągu roku szkolnego według przepisów dotychczas obowiązujących tj. w dniach kalendarzowych.
O wymiarze urlopu nauczyciela pracującego w różnych typach placówek zdecyduje wymiar etatu

Dotychczas nauczyciele, którzy realizowali zajęcia np. w szkole i oddziale przedszkolnym byli zatrudniani na podstawie dwóch umów o pracę co uniemożliwiało im uzyskanie zatrudnienia na podstawie mianowania. Ponadto było to utrudnieniem przy korzystaniu z urlopu. W ramach jednej umowy mogli korzystać z niego w czasie ferii, w ramach drugiej zaś w dniach roboczych, a termin urlopu nie miał szans się w pełni pokrywać. Gdy dyrektor decydował się na zawarcie jednej umowy o pracę powstawał zaś problem na jakich zasadach nauczyciel ma korzystać z urlopu wypoczynkowego.

Nowelizacja Karty Nauczyciela rozwiązuje problem urlopu wypoczynkowego nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy realizują zajęcia zarówno w placówce feryjnej, jak i nieferyjnej. O wymiarze urlopu i zasadach korzystania z niego zdecyduje to, w której z placówek nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć. W przypadku, gdy nauczyciel będzie realizował równą liczbę godzin zajęć w obu placówkach – urlop wypoczynkowy ma przysługiwać w wymiarze  odpowiadającym okresowi ferii szkolnych i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 3a Karty Nauczyciela).

Pensum nauczyciela realizującego obowiązki zarówno w szkole feryjnej jak i placówce nieferyjnej powinno zostać określone na podstawie uchwały organu prowadzącego (tzw. pensum łączone). Zasady ustalania pensum łączonego będą określone wprost w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r. Więcej w artykule: Pensum specjalistów – 22 godziny tygodniowo.
Przykład: Nauczyciel ma ustalone pensum łączone w wymiarze 22 godzin, z czego 15 realizuje w przedszkolu a 7 w szkole. Będzie zatem korzystał z urlopu wypoczynkowego na zasadach określonych dla przedszkola.
Urlop uzupełniający także za urlop dla poratowania zdrowia

Aktualnie Karta Nauczyciela nie przewiduje wprost prawa do urlopu uzupełniającego w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 czerwca 2016 r. w sprawie Alicja Sobczyszyn przeciwko Szkole Podstawowej w Rzeplinie, C-178/15orzekł, żechoć w przepisach Karty Nauczyciela nie wymienia się urlopu zdrowotnego jako przesłanki nabycia prawa do urlopu uzupełniającego, to jednak korzystanie z urlopu zdrowotnego nie może pozbawiać nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego.  Od 1 stycznia 2018 r. urlop uzupełniający będzie przysługiwał także w przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu dla poratowania zdrowia (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych uregulowane szerzej w Karcie Nauczyciela

Do Karty Nauczyciela wprowadzono także zasady przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych. Od 1 stycznia 2018 r. jeżeli nauczyciel nie będzie mógł rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 1. czasowej niezdolności d pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

- urlop wypoczynkowy ulegnie przesunięciu na termin późniejszy.

Jeżeli zaś nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w części z powodu:

 1. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 2. odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 3. powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
 4. urlopu macierzyńskiego,
 5. urlopu dla poratowania zdrowia

- urlopu wypoczynkowego trzeba będzie udzielić w terminie późniejszym
 (art. 66a Karty Nauczyciela).

Powyższe zasady będą dotyczyć także urlopu wypoczynkowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach feryjnych.

Wprowadzane regulacje są analogiczne jak w Kodeksie pracy, do którego obecnie należy się odnieść ustalając prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego. Z tą jednak różnicą, że do katalogu okoliczności uprawniających do urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dodano wprost urlop dla poratowania zdrowia.

 

źródło: https://www.portaloswiatowy.pl/dla-dyrektorow/urlop-wypoczynkowy-nauczycieli-od-1-stycznia-2018-r.-14923.html

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć