Nawigacja

 • Zamknięcie szkoły do 10.04.2020 r.

  Zamknięcie szkoły do 10.04.2020 r.

  Ze względu na wciąż panującą epidemię koronawirusa w Polsce, szkoła pozostaje zamknięta do 10 kwietnia.

  Podczas zawieszenia zajęć lekcyjnych MEN rekomenduje naukę zdalną poprzez Internet.

   

 • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

  Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

  Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja programów nauczania będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały określone zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

  Szczegółowe informacje na temat "Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne" można znaleźć na stronie  www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne.

  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego oraz polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu za pomocą dziennika Librus – uczniom klas 0-III poprzez Wiadomości do rodziców, uczniom klas IV-VIII poprzez Wiadomości kierowane bezpośrednio do uczniów. 

  Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

  W dzienniku Librus (moduł Zadania domowe) będą przekazywane informacje, polecenia i zadania do wykonania, które uczeń ma obowiązek odesłać nauczycielowi w celu sprawdzenia lub oceny. Termin wykonania prac oraz sposób ich przesłania będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

   

  W przypadku braku dostępu do internetu lub sprzętu komputerowego, rodzic ma obowiązek zgłosić ten fakt (telefonicznie lub przez dziennik Librus) jak najszybciej dyrektorowi szkoły celem ustalenia innego sposobu pracy ucznia.  Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu oraz wychowawcą ustala sposób indywidualnej pracy ucznia.

  Wychowawcy oraz pedagog szkolny koordynują działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazują bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

  Dodatkowo nauczyciele i uczniowie klas starszych mogą korzystać z dostępnych komunikatorów oraz platform edukacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

  Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się poza siedzibą szkoły z użyciem technologii informatycznych, z uwzględnieniem WSO i PSO.

  Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik Librus (Zadania domowe, Terminarz, Wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

  Prosimy Rodziców o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz w miarę możliwości o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń a także o bieżącą współpracę z wychowawcą.

  W razie pytań i wątpliwości istnieje  możliwość kontaktów z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

   

 • "Kropka - Wolni od Uzależnień"

  "Kropka - Wolni od Uzależnień"

  Jeżeli w tej wyjątkowej sytuacji potrzebujesz wsparcia, rozmowy, chcesz podzielić się z kimś swoimi obawami możesz skorzystać z następujących form pomocy:

  • Rozmowy z Pedagogiem Szkolnym, Anną Sottek (poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie),
  • Rozmowy z nauczycielem wspomagającym, panią Joanną Organek (poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie),
  • Bezpłatnych konsultacji telefonicznych realizowanych przez Centrum Interwencyjne Kropka prowadzone przez   Stowarzyszenie „Kropka – Wolni od Uzależnień”.

  Obejrzyj plakat wsparcia !

 • Jak zmotywować się do nauki w domu ?

  Jak zmotywować się do nauki w domu ?

  1. Znajdź ważne powody do nauki -  odpowiedz sobie na pytanie dlaczego się uczę, co chcę osiągnąć?

  2. Przygotuj listę korzyści płynących z nauki.

   

   

  Więcej materiału w poniższym odnośniku (linku) do plakatu :)

   


 • Komunikat dla uczniów, rodziców i nauczycieli !

  Komunikat dla uczniów, rodziców i nauczycieli !

           Czas zawieszonych zajęć w szkole nie oznacza czasu wolnego dla uczniów. Zachęcamy uczniów do korzystania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja, ze strony www.cke.gov.pl#egzaminósmoklasisty #CKE #egzamin, na której ósmoklasiści mogą zapoznawać się z przykładowymi testami egzaminów po klasie 8.

  Pomocą w nauce służą również następujące strony internetowe: epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę”, portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji. Ponadto w dzienniku elektronicznym Librus uczniowie otrzymują  informacje i zadania do wykonania od swoich nauczycieli z poszczególnych przedmiotów w celu realizacji podstawy programowej. Prosimy logować się do dziennika elektronicznego.

   

  Nauka zdalna

   

  Przedstawiamy strony internetowe, platformy, które pomogą w nauce w domu:

  1. Epodreczniki.pl
  2. Portal wiedzy dla nauczycieli
  3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
  4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
  5. Portal lektury.gov.pl
  6. Strona Centrum Nauki Kopernik
  7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
  8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
  9. Serwis Ninateka
  10. Serwis Muzykoteka Szkolna
  11. Biblioteka Cyfrowa Polona

   

 • Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  Zasady przyjęć do klasy I na rok szkolny 2020/2021

  Zasady przyjęć do klasy I

  na rok szkolny 2020/2021

  Informacje ogólne

  1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

   

  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie , na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 20 marca 2020 r.

  Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).

  Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły

   • kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

  Kandydaci spoza obwodu

   • kandydaci, dla których Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie  nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
   • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
   • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
   • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
   • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu nr 12/2020 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2020.
   • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

   

  PRZYJĘCIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

   Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe w Gminie Kołobrzeg w wieku:

  1) 6-letnie (rocznik 2014) – realizacja rocznego obowiązkowego przygotowania       przedszkolnego,

  2) 5-, 4- i 3-letnie prawo do wychowania przedszkolnego.

  Rodzice tych dzieci wypełniają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

  1. Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
  2.  Termin składania wniosków: do  20.03.2020 r..
    
  3. Przedłuża się termin składania wniosków,   wstępnie do 27 marca 2020 r.

   

  Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w systemie papierowym, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

  Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 • Jak ochronić się przed koronowirusem ?

 • Spotkanie z policjantem

  Spotkanie z policjantem

  W dniu 9 marca 2020 r. uczniowie klas III - VIII wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z przedstawicielem KPP w Kolobrzegu, które dotyczyło przeciwdziałaniu ceberprzemocy i zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży.

  Podczas spotkania omówiono zagrożenia jakie może nieść za sobą nierozsądne korzystanie z Internetu. Uczniowie zostali ostrzeżeni m.in. przed pochopnym udostępnianiem w sieci swoich danych osobowych, zdjęć i filmów.

  Funkcjonariusz Policji poruszył również problem przemocy z wykorzystaniem  sieci, tzn. nękanie, straszenie, udostępnianie ośmieszających zdjęć czy filmików a także pisanie obraźliwych komentarzy. 

  Uczniowie zostali również poinformowani, że takie zachowanie, choć na pozór niewinne ze względu na brak kontaktu fizycznego, może wyrządzić ogromne szkody. 

  Na zakończenie spotkania uczniowie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. 

  Tekst i zdjęcia : Anna Sottek

 • Z okazji Dnia Kobiet

   Wszystkiego co najlepsze,

  spełnienia marzeń zadowolenia z siebie,

  dużo szczęścia i uśmiechu oraz wiele radości życiowej !

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Warszawa, 27.02.2020 r.

  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem Warszawa, 27.02.2020 r.
 • "Świadomie wybierz szkolę ponadpodstawową."

  "Świadomie wybierz szkolę ponadpodstawową."

  24.02.2020 r. uczniowie klasy 8 wybrali się wraz z opiekunami do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kołobrzegu, na spotkanie pt."Świadomie wybierz szkołę ponadpodstawową" podczas, którego uczestniczyli w badaniu predyspozycji zawodowych. Ósmoklasiści mieli możliwość rozwiązania testów dotyczących orientacji zawodowej i poznania swoich preferencji zawodowych. Może to im pomóc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej a w przyszłości zawodowej. Znajomość samego siebie, swoich mocnych stron, predyspozycji czy ograniczeń, pozwala na podejmowanie odpowiednich kroków w planowaniu swojej przyszłości .

  Tekst i zdjęcia: A. Sottek

 • ABC zasad higieny

  ABC zasad higieny

  Profilaktyka zakażeń -  jak każdy z nas może przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zakażeniom chorobotwórczym.

 • Grypa czy przeziębienie ?

  Grypa czy przeziębienie ?
 • Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

  Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

  Terminy rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Kołobrzeg jest organem prowadzącym (źródło: Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Kołobrzeg).

 • Dzień Bezpiecznego Internetu

  Dzień Bezpiecznego Internetu

  Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy w tym roku pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”. Akcja ta miała na celu przypomnieć i uświadomić uczniom, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania z komputera.

  W sieci kryją się też niebezpieczeństwa, na które narażeni są szczególnie najmłodsi internauci. Poznając kogoś za pomocą Internetu, nie możemy mieć pewności czy osoba ta jest naprawdę tym za kogo się podaje. Pamiętajmy zatem, aby zachować dystans dla znajomości z Internetu i nigdy do końca nie ufajmy osobom poznanym w sieci - w myśl zasady: „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie!”

  A przecież Internet daje ogromne możliwości. Na specjalnych stronach można znaleźć darmowe kursy językowe, porozmawiać o swoim hobby z innymi internautami lub poszukać konkretnych informacji.

 • Apel podsumowujący 1 sem. 2019/2020

  Apel podsumowujący 1 sem. 2019/2020
 • Wyniki konkursów etapu rejonowego

  Wyniki konkursów etapu rejonowego

  Zakończony został etap rejonowy konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego.

  Miło nam poinformować, że do finałów etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły.

  Aleksy Smal kl. VIII – z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz biologii

  Filip Smal kl. VIII – z historii i wiedzy o społeczeństwie

  Laura Maryszewska  kl. VIII – z języka polskiego

  Franciszek Kolikow kl. VIII – z matematyki

  Nadia Ilin kl. VII – z języka angielskiego

  Wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników  i życzymy sukcesów w dalszych zmaganiach o tytuły

  laureata  lub finalisty.

 • "Pyszne pierniczki"

  "Pyszne pierniczki"

  13 grudnia uczniowie klasy IV z inicjatywy trójki klasowej, dekorowali pierniczki. Wszyscy z zaangażowaniem i kreatywnością wykonali zadanie. Niestety pierniczki niektórych łakomczuszków  nie dotarły do domu :) 

  Rodzicom dziękujemy za pyszny pomysł i przygotowanie pierników oraz dekoracji.

 • Gminne jasełka

  Gminne jasełka

  15 grudnia 2019 roku w sobotę odbyła się gminna wigilia "W Gminie Jak w Rodzinie". Spotkanie przyciągnęło wiele osób, a Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie tętnił życiem. O 17:00 spotkanie zostało oficjalnie otwarte przez sołtysa Dźwirzyna Jerzego Szczubełka oraz dyrektorkę Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie Elżbietę Korżel. Przemówili także wójt Włodzimierz Popiołek oraz poseł Czesław Hoc. Potem widzowie mogli obejrzeć jasełka wystawione przez uczniów szkoły. Po jasełkach przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem. Wszyscy zeszli z widowni i w miłej, świątecznej atmosferze składali sobie życzenia. Wśród gości krążył św. Mikołaj i rozdawał dzieciom prezenty. Gdy już złożono sobie życzenia goście zasiedli do stołów, suto zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Podczas posiłku goście mogli posłuchać świątecznej muzyki na żywo, wykonywanej przez zespół 5S z Polanowa. Potem komisja mogła ocenić prace zgłoszone do konkursów w trzech kategoriach- najsmaczniejszy wypiek świąteczny, najoryginalniejszy stroik bożonarodzeniowy oraz najładniejsza ozdoba choinkowa (konkurs dla dzieci). W tym czasie były też zabawy dla dzieci, a chętni mogli zrobić sobie świąteczne zdjęcie w Fotolustrze. Pomimo ciężkiego wyboru komisja wyłoniła finalistów z każdej kategorii, a wójt rozdał ufundowane przez Gminę Kołobrzeg nagrody.  Całe spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze i wszystkim życzymy takich Wesołych Świąt.

  informacje oraz zdjęcia: Gmina Kołobrzeg

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410

Galeria zdjęć