Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

PPOŻ Bezpieczny Internet Żyjmy zdrowo ! BRD - ruch drogowy Ekologia TIK Bezpieczne ferie zimowe Pracownia komputerowa Szkolna biblioteka Regulamin korzystania z telefonów SPORT Bezpieczne wakacje Moje hobby, sukcesy, zamiłowania OSE

Uczniowie

Regulamin korzystania z telefonów

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie przez uczniów

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

 

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez ucznia. Nie będą więc respektowane żadne roszczenia z tytułu ich zgubienia, zniszczenia czy kradzieży.
 3. Uczeń ma prawo korzystać na terenie szkoły z telefonu komórkowego tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą nauczyciela i  wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
 1. podczas zajęć edukacyjnych  oraz zajęć dodatkowych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny. Zakaz ten dotyczy również wszelkich zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
 2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych sytuacją rodzinną lub życiową uczeń może mieć włączony telefon, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela o w/w sytuacji i otrzymaniu od niego zgody.
 3. uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (dotyczy to również słuchawek),
 4. nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, odtwarzacza MP 3 czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 5. użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych jest możliwe wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
 6. nie wolno korzystać z telefonów komórkowych na terenie Szkoły i Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,np. stołówka, plac zabaw, boiska do gry, sala gimnastyczna itp.
 7.  nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły,
 1. Jeżeli nieregulaminowe użycie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego ma miejsce po raz pierwszy, wówczas wychowawca przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z uczniem i przypomina regulamin.  
 2. Jeżeli sytuacja powtarza się po raz drugi wychowawca ma prawo obniżyć takiemu uczniowi ocenę z zachowania
 3. Notoryczne łamanie powyższych zasad skutkuje udzieleniem nagany dyrektora i obniżeniem oceny z zachowania.
 4. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i zastosowane w związku z tym sankcje zostają odnotowane w dzienniku elektronicznym.
 5. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.
 6. Dyrektor, w przypadku podejrzenia o naruszenie dóbr osobistych lub zagrożenia innych osób, informuje rodziców ucznia, a w wyjątkowych sytuacjach wzywa policję.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć