Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji na rok szkolny - 2022/2023 Przerwa w oddziale przedszkolnym Oświadczenie - COVID_19 Umowa na żywienie Procedury zwolnienia z nauki z drugiego języka obcego Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 ZUPA ZA 1 ZŁ Dyżury nauczycieli

Dla rodziców

Regulamin korzystania z szafek

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SZAFEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZWIRZYNIE

 

§1. Przepisy ogólne

 

1.       Niniejszy Regulamin zwany W dalszej treści "Regulaminem użytkowania szafek" określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów SZKOŁY Podstawowej w Dźwirzynie.

2.       Ilekroć w dalszej części będzie mowa o "Szkole" należy rozumieć że mowa jest o Szkole Podstawowej w Dźwirzynie. 

3.       Szafki szkolne są własnością Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie w ilości wg spisu inwentarzowego.

4.        Szafki zakupione z funduszu Rady Rodziców przekazywane są protokołem zdawczo odbiorczym na własność Szkole.

5.       Dysponowaniem i rozliczaniem majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych zajmuje się Sekretariat Szkoły.

6.       Szafki szkolne wpisane są do księgi inwentarzowej przechowywanej w Szkole.

6. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie współpracuje z Dyrekcja Szkoly

7.       W zakresie prawidłowego użytkowania szafek szkolnych i ich właściwej dyspozycji.

7. Dyrekcja Szkoły, nauczyciele oraz pracownicy mają prawo zwracać uwagę na wszelkie

7. przejawy nieprawidłowości w zakresie: dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki

7. szkolne.

8.       Prezydium Rady Rodziców dla celów rozliczeniowych prowadzi ewidencję korzystania z

8. szafek szkolnych. Ewidencja przechowywana jest przez Sekretariat Szkoły.

9.       Dostęp do ewidencji użytkowania szafek ma Prezydium Rady Rodziców oraz Dyrekcja

9. Szkoły.

10.   Jedna szafka jest przeznaczona dla jednego ucznia.

10.

 

§2. Podstawowe obowiązki użytkowników szafek

11.   Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów niezbędnych na terenie szkoły.

12.   Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

13.   Uczeń ma obowiązek utrzymywać szafkę w czystości.

14.   Uczeń nie powinien przynosić rzeczy i przedmiotów niezwiązanych z jego pobytem w szkole, a w  szczególności przedmiotów wartościowych, za utratę których szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

15.   Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach szkolnych jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.

16.   Zabrania się dokonywać wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.

17.   Uczeń nie może udostępniać przydzielonej szafki innym uczniom, a także zamieniać się z nimi na szafki.

18.   Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia szafki powinny być natychmiast zgłaszane przez ucznia wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności - Sekretarzowi, Dyrekcji lub innemu pracownikowi szkoły.

19.   Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szkolnej szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub zakupem nowej szafki.

20.   Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu„ papierosów, środków odurzających oraz substancji i przedmiotów uznawanych za niebezpieczne.

21.   Uczeń nie powinien przechowywać w szafce: przedmiotów szklanych, napojów z niebezpiecznym zamknięciem oraz pozostawiać na następny dzień nie zjedzonych kanapek i innej żywności, brudnej odzieży (np. stroju sportowego).

22.   Pod koniec roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do opróżnienia szafki i usunięcia  wszelkich śladów jej użytkowania.

23.   Uczeń zabezpiecza swoje mienie pozostawione w szafce poprzez jej zamykanie i nie udostępnianie kodu dostępu innym osobom.

24.   W przypadku zepsucia zamka szyfrowego uczeń ponosi koszty naprawy lub zakupu nowego zamka.

 

§3. Zasady opłat

 

25.   Wysokość opłaty za użytkowanie szafki wynosi 10 zł rocznie. Opłata pokrywać będzie modernizację szafek.

26.   Opłata za użytkowanie szafki szkolnej jest dobrowolna

 
 

§4. Przypadki szczególne

 

27.          Postępowanie wyjaśniające w przypadkach szczególnych prowadzi Dyrekcja Szkoły.

28.          Uczeń na każde wezwanie Dyrekcji Szkoły powinien okazać rzeczy przechowywane w szafce.

29.          W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substancji odurzających, narkotyków oraz alkoholu Dyrekcja Szkoły ma prawo wglądu do szafki. W każdym takim przypadku sporządzane jest pisemna notatka. W powyższym przypadku we wglądzie uczestniczą minimum 3 osoby (w tym właściciel szafki lub jego pełnomocnik ewentualnie przedstawiciel danej klasy).

30.          W przypadku przeszukania przez Policję lub inne organy do tego uprawnione sporządzamy jest protokół przeszukania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 
 

§5. Postanowienia końcowe

 

31.   Środki finansowe uzyskane z gospodarowania szafkami szkolnymi są przeznaczane na:

a.       zakup nowych brakujących szafek,

b.      bieżącą konserwację szafek (malowanie, naprawy, wymianę zamków itp.),

c.       odtworzenie stanu posiadania w przypadku całkowitego zniszczenia szafek,

d.      utworzenie rezerwy finansowej związanej polityką gospodarowania szafkami szkolnymi.

 

32.   Pozostała nadwyżka może być wydatkowana przez Radę Rodziców na pomoce dydaktyczne lub inne cele oświatowe na pisemny wniosek przedstawiony przez dyrekcję szkoły. Rezerwa finansowa nie może być wykorzystana do innych celów.

33.   Przewodniczący Rady Rodziców corocznie zaznaj amia z treścią Regulaminu przedstawicieli trójek klasowych.

34.   Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły i Samorząd Uczniowski.

35.   Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

36.   Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

37.   Dyrektor Szkoły ma prawo zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego W sprawach związanych z nieprzestrzeganiem Regulaminu.

38.   W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie decyzje rozstrzygające podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć