Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji na rok szkolny - 2022/2023 Przerwa w oddziale przedszkolnym Oświadczenie - COVID_19 Umowa na żywienie Procedury zwolnienia z nauki z drugiego języka obcego Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 ZUPA ZA 1 ZŁ Dyżury nauczycieli

Dla rodziców

Wyprawka szkolna

Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników -„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017.

Wójt Gminy Kołobrzeg, zgodnie z § 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 16 września 2016 r.

 

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także zakupu materiałów edukacyjnych.

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana jest do uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156, z późn. zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

 • klas VI szkół podstawowych,
 • klas III gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

 1. klas I-III* i VI szkół podstawowych,
 2. klas III gimnazjów,
 3. szkół ponadgimnazjalnych,

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych**, o których mowa w
 art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty.

 

 

*w przypadku, gdy  uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

**materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

 

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe; podstawą do  skorzystania z  pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 w terminie ustalonym przez wójta gminy.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Zwrot kosztów zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje po przedłożeniu dowodu ich zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.

Rozporządzenie określa także możliwość zwrotu kosztów zakupu podręczników
na podstawie potwierdzenia zakupu podręczników, w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym również zakupu materiałów edukacyjnych, wystawionego przez podmiot (np. radę rodziców, rodzica, nauczyciela), który dokonał zakupu dla grupy uczniów. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017,
 • nazwę i adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników lub wykaz materiałów edukacyjnych (w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym),
 • kwotę zakupu,
 • datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów,
dla których dokonano zakupów.

 

 

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2016

 

 • dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy I - III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

            (*w przypadku  niekorzystania z podręcznika zapewnionego przez MEN)

do kwoty 175 zł*

 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego, a także uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych

do kwoty 225 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do  klasy  VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 325 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                          z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                           z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego

do kwoty 350 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                             z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                           z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

 

 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera),                              z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                            z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                        z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników                  do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników                 do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

do kwoty 607 zł

 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                        z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł
 • dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                       z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, uczęszczających do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej
 • korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie może być wyższy niż 308,00 zł

do kwoty 770 zł

 

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników do pobrania w szkołach, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2016/2017 oraz na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg (www.gmina.kolobrzeg.pl).

Wniosek do pobrania: 2016_wniosek_o_dofinansowanie.pdf

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć