Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji na rok szkolny - 2024/2025 Przerwa w oddziale przedszkolnym Oświadczenie - COVID_19 Procedury zwolnienia z nauki z drugiego języka obcego Wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024 ZUPA ZA 1 ZŁ Dyżury nauczycieli

Dla rodziców

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć

 

Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki - Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie

 

               Dyrektor szkoły decyzją administracyjną zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

 

1) Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego lub  informatyki:

a) Rodzice (opiekunowie prawni) występują z podaniem o zwolnienie (Zalacznik_nr_1.doc) do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię lekarską o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach;

b) Rodzice (opiekunowie prawni) składają wskazaną wyżej dokumentację w sekretariacie szkoły na początku, a w razie konieczności, także w trakcie roku szkolnego;

c) Dyrektor szkoły wydaje decyzję o całkowytym lub częściowycm zwolnieniu ucznia w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania;

d) Rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują pisemną odpowiedź o zwolnieniu ucznia ze wskazanych zajęć oraz o terminie tego zwolnienia;

e) O zwolnieniu ucznia z zajęć oraz o terminie zwolnienia poinformowany zostaje także wychowawca i nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

f) W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać do dyrektora szkoły w terminie do 14 dni, decyzja dyrektora po odwołaniu jest ostateczna;

g) Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

h) Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki ma obowiązek być obecnym na  tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) – Zalacznik_nr_2.doc.

O tym fakcie informowani są nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca klasy.

  

           W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć