Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji na rok szkolny - 2022/2023 Przerwa w oddziale przedszkolnym Oświadczenie - COVID_19 Umowa na żywienie Procedury zwolnienia z nauki z drugiego języka obcego Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 ZUPA ZA 1 ZŁ Dyżury nauczycieli

Dla rodziców

Procedury zwolnienia z nauki z drugiego języka obcego

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Dźwirzynie

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.2019 poz. 373 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół .

§1

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

 

 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia

§2

Rodzic /prawny opiekun lub pełnoletni uczeń składa w sekretariacie szkoły pisemny wniosek o zwolnieni z nauki drugiego języka obcego nowożytnego wraz z kopią opinii lub orzeczenia . Wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do Procedury

 1. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu wniosku w dwóch egzemplarzach . Wzór decyzji określa Załącznik nr 2 do Procedury .
 2. Rodzic/ prawny opiekun lub pełnoletni uczeń odbiera pierwszy egzemplarz decyzji Dyrektora w sekretariacie szkoły.
 3. Drugi egzemplarz decyzji wychowawca dołącza do arkusz ocen ucznia.
 4. Trzeci egzemplarz decyzji pozostaje w dokumentacji szkolnej ucznia.

 

§3

Wychowawca klasy informuje o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego nauczyciela, który zgodnie z przydziałem zajęć w danym roku szkolnym prowadzi zajęcia edukacyjne z tego języka ze zwalnianym uczniem.

 1. Wychowawca klasy w dokumentacji przebiegu nauczania ucznia zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje „zwolniony” albo „zwolniona”

 

§4

Uczeń zwolniony z nauki drugiego języka obcego nowożytnego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.

 1. W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie:

a) pisemnego wniosku rodziców /prawnych opiekunów /złożonego w sekretariacie szkoły i podpisanego w obecności dyrektora szkoły lub osób przez niego upoważnionych. Wzór wniosku określa Załącznik nr 3 do Procedury .

 1. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu wniosku wyraża zgodę bądź nie wyraża zgody na zwolnienie ucznia z obecności na zajęciach edukacyjnych .
 2. Fakt zapoznania z decyzją dyrektora, o której mowa w ust.3 podpisują wychowawca klasy oraz nauczyciel języka obcego nowożytnego w sekretariacie szkoły . Na życzenie wychowawcy i nauczyciela języka obcego nowożytnego decyzja, o której mowa w ust.3 może być wydana w formie kopii.
 3. Uczniom korzystającym ze zwolnienia z obecności na zajęciach w dzienniku lekcyjnym zaznaczana jest nieobecność usprawiedliwiona.

§5.

W przypadku decyzji odmownej w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego rodzicowi ucznia/prawnemu opiekunowi  lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji za pośrednictwem organu , który decyzję wydał do Zachodniopomorskiego Kuratora  Oświaty w terminie 14 dni

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1. Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego

Załącznik Nr 2 Wzór decyzji dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

Załącznik Nr 3 Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o zwolnienie ucznia z konieczności obecności ucznia na zajęciach drugiego języka obcego nowożytnego w przypadku zwolnienia z nauki tego języka , gdy zajęcia te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu.

 

Zalacznik_nr_1.docx

Zalacznik_nr_2.docx

Zalacznik_nr_3.docx

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć