Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Dyżury nauczycieli Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji 2019/2020 Turnysy rehabilitacyjne dla dzieci - 2019 Rekturacja 2020/2021 Oświadczenie - COVID_19

Dla rodziców

Terminy rekrutacji 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 11A/2019

Wójta Gminy Kołobrzeg

z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020,
dla których Gmina Kołobrzeg jest organem prowadzącym.

 

 

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,z późn. zm.) Wójt Gminy Kołobrzeg zarządza, co następuje:

 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do klas pierwszych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonej przez Gminę Kołobrzeg, składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 5. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych można zgłaszać również  dzieci w wieku 5, 4 i 3 lat.

 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół.

§ 7.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kołobrzeg.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11A/2019

Wójta Gminy Kołobrzeg

z dnia 31.01.2019 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 .

 

Od dnia

Do dnia

Harmonogram czynności

Rekrutacja

 

05.02.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.02.2019 r.

 

18.03.2019 r.

 

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków  (zgłoszeń, w przypadku dzieci obwodowych) o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

20.03.2019 r.

27.03.2019 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

28.03.2019 r.

 

Opublikowanie w szkołach podstawowych  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

28.03.2019 r.

05.04.2019 r.

 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

08.04.2019 r.

 

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja - nabór uzupełniający

05.08.2019 r.

12.08.2019 r.

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami.

14.08.2019 r.

19.08.2019 r.

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

20.08.2019 r.

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

20.08.2018 r.

23.08.2019 r.

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

26.08.2019 r.

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik nr 2  

           do zarządzenia nr 11A/2019

                              Wójta Gminy Kołobrzeg

            z dnia 31.01.2019 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

Od dnia

Do dnia

Harmonogram czynności

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 

05.02.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

18.02.2019 r.

28.02.2019 r.

Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

01.03.2019 r.

18.03.2019 r.

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

20.03.2019 r.

27.03.2019 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

28.03.2019 r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

28.03.2019 r.

05.04.2019 r.

 

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola ( zawieranie umów ).

 

08.04.2019 r.

 

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

25.04.2019 r.

06.05.2019 r.

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

8.05.2019 r.

10.05.2019 r.

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

14.05.2019 r.

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

14.05.2019 r.

21.05.2019 r.

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola
(zawieranie umów ).

 

23.05.2019 r.

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 11A/2019

Wójta Gminy Kołobrzeg

z dnia 31.01.2019 r.

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMM ORAZ DOKUMNETY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTRIÓW, A TAKŻE LICZBY PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

 

1.      Do klasy pierwszej szkoły podstawowej/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.

2.       Ogłoszenie o naborze oraz wzór wniosku i wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania do poszczególnych szkół przygotowuje i podaje do publicznej informacji Dyrektor danej szkoły. Rodzic/opiekun prawny w odpowiedzi na ogłoszenie składa dokumenty o przyjęcie do szkoły/oddziału.

3.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej/oddziału, mogą być przyjęci do klas pierwszych/oddziału po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4.      Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia:

lp

kryterium

punkty

Dokumenty do potwierdzania kryteriów

1

w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

5

Dane potwierdza Dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

2

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowe

5

Dane potwierdza Dyrektor, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3

miejsce pracy rodziców znajduje się w odległości bliższej, niż do właściwej szkoły obwodowej

4

Zaświadczenie z zakładu pracy

 

4

w obwodzie szkoły/oddziału zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

3

oświadczenie rodzica.

 

5.      O przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyduje łączna liczba punktów za wymienione kryteria.

6.      Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.

7.      W przypadku, gdy kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu na wniosku o przyjęcie do szkoły.

8.      W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły/oddziału do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

W miarę możliwości Dyrektor Szkoły uwzględnia indywidualne prośby rodziców/opiekunów.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć