Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach

Nawigacja

Rachunek Rady Rodziców Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Egzamin ósmoklasisty Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje Regulamin korzystania z szafek Podjęcie nauki w oddziale przedszkolnym Klauzula informacyjna przy rekrutacji Terminy rekrutacji na rok szkolny - 2022/2023 Przerwa w oddziale przedszkolnym Oświadczenie - COVID_19 Umowa na żywienie Procedury zwolnienia z nauki z drugiego języka obcego Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023 ZUPA ZA 1 ZŁ Dyżury nauczycieli

Dla rodziców

Klauzula informacyjna przy rekrutacji

 

Klauzula informacyjna przy rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana – (rodzica, opiekuna prawnego, kandydata) danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27,
tel.: nr 94 3585410,   mail:
szkola@dzwirzyno.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Dźwirzynie możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email:
bartlomiejparusspdzwirzyno@gmail.com

3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzania w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
i 1000 ze zm.), które określają  treści wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określania przez organ prowadzący, zasady dostosowania szkoły do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

4. Zebrane dane we wnioskach mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym informacje
o zakwalifikowaniu i przyjęciu kandydata będą wymieniane za pośrednictwem strony internetowej oraz tablicy ogłoszeń w szkole, w celu usprawnienia procesu rekrutacji. 

6. Pani/Pana – (rodzica, opiekuna prawnego, kandydata ) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 Ustawy Prawo Oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego ora dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszczania do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez  roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

8. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo żądania ograniczenia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. 

9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje oraz przenoszenia danych.

10. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Opiekunom prawym kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego w celu uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły.

 

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………...

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………

Data ……………………………………………………………………….

 

Klauzule zamieszcza się:

1.Klauzulę  zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.

2. Dokumentacja naboru uczniów i ich pobytu w szkole

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
    ul. Sportowa 27
    78-131 Dźwirzyno
  • 94/3585410 (sekretariat)

Galeria zdjęć