Nawigacja

Regulamin rekrutacji uczniów Wzory wniosków i kryteriów zgłoszeń do szkoły Dyżury nauczycieli Procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu Bezpieczny Internet Profilaktyka uzależneń Wyprawka szkolna Bezpieczne wakacje

Dla rodziców

Regulamin rekrutacji uczniów

Załącznik nr 01/2015

do Zarządzenia Dyrektora Nr 11/2014/15.

z dnia 28.02. 2015 r.

 

Regulamin rekrutacji do  Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn zm.).
 3. Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz.135)
 4. Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 25 lutego 2015 r.
 5. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia kandydata do szkoły w trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Zapis Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, zwany dalej „Regulaminem”,  określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się również do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 3. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie papierowej- bezpośrednio
  w sekretariacie  szkoły.
 4. Rekrutacja do szkoły/ oddziału przedszkolnego prowadzona jest na wolne miejsca. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor szkoły. Informacja umieszczana jest na stronie internetowej szkoły, www.szkola.dzwirzyno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym. Informacja podawana jest do 7 dni od zakończenia pracy komisji.
 5. Dyrektor szkoły podaje informacje dotyczące: terminu rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia dziecka do szkoły/ oddziału przedszkolnego. Komunikat jest publikowany na stronie www.szkola.dzwirzyno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym.
 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 7. Szkoła prowadzi nabór w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 8. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków złożonych przez rodziców w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.

 

§ 2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
 2. oddziałach przedszkolnych – należy rozumieć oddział przedszkolny zorganizowany przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
 3. dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 5. Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 6. kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
 7.  liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie.
 8. liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia.
 9. wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
 10. wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 11. samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć, że dziecko jest wychowywane przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicami.

 

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 

§ 3

 

Oddział przedszkolny – roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

 

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie organizowany jest pięciogodzinny oddział przedszkolny, z możliwością korzystania z opieki świetlicowej i posiłku.

 

Rok szkolny 2015/2016

 1. Dzieci pięcioletnie, urodzone w 2010 roku :
 1. przyjmowane są  z urzędu zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności.
 2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

2. Dzieci czteroletnie, urodzone w 2011 roku :

 1. przyjmowane są  z urzędu zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności.
 2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

 

 

 

Klasa pierwsza Szkoły Podstawowej

 

Rok szkolny 2015/2016

 1. Dzieci siedmioletnie, urodzone w 2008 r.:
  1. przyjmowane z urzędu –  zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,
  2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.
 2. Dzieci sześcioletnie, urodzone w 2009 roku :
  1. przyjmowane z urzędu –  zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności,
  2. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

 

§ 4

Odroczenia

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 3. Decyzję w sprawie odroczenia, Dyrektor Szkoły podejmuje na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 5

 

Terminy rekrutacji, wymagane dokumenty i kryteria

 

 1. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  trwają od 1-31 marca br.
 2. Zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie dokonują rodzice/prawni opiekunowie legitymujący się dowodem osobistym, ewentualnym orzeczeniem sądu oraz dokumentem z danymi identyfikacyjnymi dziecka ( PESEL, odpis aktu urodzenia do wglądu) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30 w sekretariacie szkoły, składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły.
 3. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.
 4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.
 5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta /burmistrza/ prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 6. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 


Wzory wniosków dotyczących rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie wg. Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 25-02-2015 r.:

 1. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia (dla kandydatów zamieszkałych
  w obwodzie szkolnym). Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych można zgłaszać dzieci w wieku – 4-5 lat.
 2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, stanowiące załącznik Nr 2  do niniejszego zarządzenia (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkolnym).
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik Nr 2a  do niniejszego zarządzenia (dla kandydatów zamieszkałych poza  obwodem szkoły).
 4. W roku szkolnym 2015/2016 do klas I szkół podstawowych przyjmowane są dzieci sześcioletnie i siedmioletnie, które nie rozpoczęły nauki w poprzednim roku szkolnym.

 

Załączniki do pobrania - kliknij tutaj (istnieje możliwość edytowania dokumentów)


Określa się następujące kryteria naboru:

 1. Kryteria główne, zgodne z art. 20c ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, przyjmuje się:

   
 1. Kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kołobrzeg (spełnianie tego kryterium potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych kandydata lub oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata- załącznik Nr 3).
 2. Kandydatów z rodzin wielodzietnych – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci (oświadczenie o wielodzietności rodziny – załącznik Nr 4).
 3. Kandydaci niepełnosprawni, Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica, Kandydaci obojga niepełnosprawnych rodziców, Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo - kryteria potwierdzone orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dokumenty składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu
  z dokumentów).
 4. Kandydaci samotnych rodziców (potwierdzony dokument w postaci prawomocnego wyroku sądowego, orzekającego rozwód, separację, akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – załącznik Nr 5).
 5. Kandydaci objęci pieczą zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dokumenty składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentów).

 

 1.  Kryteria dodatkowe, zgodne z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie Oświaty. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych przyjmuje się:

   
 1. Kandydatów, których rodzice odprowadzają podatki dochodowe na rzecz Gminy Kołobrzeg (oświadczenie rodziców kandydata załącznik Nr 6).
 2. Kandydatów, których oboje  rodzice/ prawni opiekunowie pracują,
  studiują/uczą się w systemie dziennym (potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawcę lub potwierdzenie odbywania studiów, pobierania nauki przez szkołę na formularzu zgłoszeniowym kandydata).
 3. Kandydaci posiadający rodzeństwo w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, szkołach podstawowych i gimnazjum (spełnianie tego kryterium wymaga wpisu rodzeństwa na formularzu zgłoszeniowym).

 

Załączniki do pobrania - kliknij tutaj (istnieje możliwość edytowania dokumentów)

 


W przypadku dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, a zapisanych do innych szkół lub przedszkoli – rodzice są zobowiązani zawiadomić o tym sekretariat szkoły obwodowej.

§ 6

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 

 1. Złożenie wniosku przez rodzica,
 2. postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną,
 3. podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w głównym holu szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 4. postępowanie odwoławcze,
 5. postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 7

 

 1. Do szkoły przyjmuje się „z urzędu” kandydatów zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
 2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca w szkole, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w Zarządzeniu Nr 13/2015 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 25-02-2015 r.
 3. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie do 7 dni od zakończenia prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż 15  kwietnia, poprzez zamieszczenie  list osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły/oddziału przedszkolnego na tablicy ogłoszeń.
 4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal posiada wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

Rozdział III

Procedura  odwoławcza

§ 8

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 9

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu

 

..............................................

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410

Galeria zdjęć