Nawigacja

 • Uroczysty apel z okazji 100 - rocznicy uzykania przez Polskę niepodległości

  Uroczysty apel z okazji 100 - rocznicy uzykania przez Polskę niepodległości

  Z uwagi na szczególną, długo wyczekiwaną i zapowiadaną, okazję - setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą - w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca to wyjątkowe wydarzenie.
  Polska państwowość wówczas wróciła na mapy świata. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, intensywnej rusyfikacji i germanizacji, po zrywach powstańczych. Zadawano sobie pytanie, dlaczego Rosja, Prusy i Austria dokonały rozbioru naszego kraju. Jak to się stało, że naród podbija naród? Kto ma prawo targnąć się na wolność? Czym w końcu jest niepodległość i wolność?
  Odpowiedź na te pytania mogliśmy znaleźć w przygotowanym spektaklu uczniów z klas V i VII - mieliśmy okazję wysłuchać deklamowanych wierszy, podziwiać charakterystyczny taniec orła i układ choreograficzny z flagami. Wzruszył nas występ Hani z klasy III w piosence o niepodległości. Klasa II z wdziękiem odśpiewała Jesteśmy Polką i Polakiem.  Dziewczęta z orkiestry dętej Morka z Ustronia Morskiego zachęciły do wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych. Opiekę nad programem artystycznym sprawowały pani Renata Jankowska i pani Renata Sitarska-Smal. Dekoracje wykonały pani Elżbieta Matys i pani Agata Marszałek. Podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości kierujemy także do pani Doroty Markowskiej oraz pani Moniki Sierek-Ciba. Była to dla nas ciekawa lekcja historii - wiwat Polsko!

  Uroczysty apel z okazji 100 - rocznicy uzykania przez Polskę niepodległości - Obrazek 1

 • Wyjazd do Pomeranii

  Wyjazd do Pomeranii

  W piątek 09.11.2018, klasa V pod opieką wychowawcy pani Agnieszki Torcz oraz pani Karolina Rosołowskiej-Stec wybrała się do parku rozrywki Pomerania na zabawy integracyjne. Dwie godziny szaleństw na sali pełnej zjeżdżalni, wspinaczek, biegów i przeszkód pozwoliły uczniom na chwilę odpocząć od szkolnej ławki.

   

  Wyjazd do Pomeranii - Obrazek 1

 • Śpiewamy hymn do rekordu Guiness'a

  Śpiewamy hymn do rekordu Guiness'a

  strona w przygotowaniu ...............

   

  Śpiewamy hymn do rekordu Guiness'a - Obrazek 1

 • Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie

  Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie

  22 października w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie odbył się uroczysty apel z okazji Święta Szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie oraz zaproszeni goście i nauczyciele obejrzeli montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci patrona szkoły - Jana Pawła II przygotowany przez dzieci pod kierunkiem pań: Moniki Walentynowicz, Iwony Florkowskiej-Palkij oraz Anny Steczkiewicz.Tradycyjnie miłym akcentem tego dnia była degustacja kremówek.

   

  Dzień Patrona Szkoły Podstawowej w Dźwirzynie - Obrazek 1

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dźwirzyno, 20.11.2018 r.

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  p.n. „Prowadzenie zajęć ciało/odżywianie/ruch” na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesundenKommunen”

  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach realizacji projektu Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesundenKommunen – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska

   

  1. ZAMAWIAJACY:

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

  78-131 Dźwirzyno

  ul. Sportowa 27

  Tel: +48 94 35 85 410

  Fax: +48 94 35 85 410

  E-mail: szkola@dzwirzyno.pl

   

  1. PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

  Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku dla wnioskodawców i beneficjentów Program Współpracy Interreg V Meklemburgia - Pomorze Przednie Brandenburgia Polska oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro”

   

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

  przeprowadzenie zajęć ciało/odżywianie/ruch dla 1 grupy uczniów w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, w czasie trwania projektu w łącznym wymiarze 25 godzin.

   

  1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   

  Zajęcia tematyczne ciało/odżywianie/ruch:

  1. Zajęciami tematycznymi ciało/odżywianie/ruch objęci zostaną uczniowie zakwalifikowani do projektu ZDZG w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie.
  2. W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie 25 godzin zajęć tematycznych ciało/odżywianie/ruch, w okresie od listopada 2018 roku do czerwca 2020 roku.  Przez godzinę rozumie się godzinę zegarową (nie lekcyjną).
  3. Dopuszcza się łączenie godzin np. w blok dwugodzinny, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
  4. Zajęcia przeprowadzone zostaną zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Przewodniku do Projektu Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”  opracowanym przez Fachhochschulefür Sport und Management (Wyższa Szkoła Zawodowa Sportu i Zarządzania) przy ESAB gGmbH (Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia) i  z wykorzystaniem materiałów umieszczanych na stronie projektu http://fit5projekt.eu
  5. Wykonawca przeprowadzi zajęcia ciało/odżywianie/ruch w formie warsztatów, szkoleń, prezentacji, pogadanek i konsultacji dla dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli, którzy na co dzień pracują z dziećmi.
  6. Każde zajęcia z dziećmi powinny być tak poprowadzone, aby wystąpiła w nich część:
  1. teoretyczna w postaci pogadanki, pokazu lub prezentacji, poznawania przepisów kulinarnych itp.,
  2. warsztatowa – np. przygotowanie zdrowych sałatek, surówek, soków owocowych lub warzywnych itp. 
  1. Zakłada się, że 25 zajęć ciało/odżywianie/ruch, poprowadzi dietetyk posiadający tytuł zawodowy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, który poprowadzi zajęcia z dziećmi i ich rodzicami i w praktyczny sposób zaprezentuje sposoby przyrządzenia dań.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Załącznika nr 2 p.n. „Ramowy plan i tematyka zajęć zdrowie/odżywianie/ruch”. 
  3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia (zakupu) produktów, które posłużą do wspólnego przyrządzania zdrowych posiłków podczas zajęć ciało/odżywianie/ruch.
  4. Wykonawca również zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu zajęć.
  5. Wykonawca będzie dojeżdżał do szkoły podstawowych na własny koszt.
  6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć zawierającego ogólny program zajęć ciało/odżywianie/ruch, tematykę poszczególnych zajęć, listę obecności uczniów.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym oraz ESAB w zakresie zgłaszanych uwag i propozycji dotyczących realizacji zamówienia.
  8. Wykonawca zobowiązany jest do: oznakowania logiem INTERREG VA, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także oznakowania logiem i nazwą projektu ZDZG, wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia zgodnie z aktualnym podręcznikiem dla Wnioskodawców i Beneficjentów znajdującym się na stronie internetowej Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

   

  1. Termin realizacji zamówienia: listopad 2018 r. – czerwiec 2020 r.

   

  1. Wybór oferty

   

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się ceną oraz zgodnością ze SZCZEGÓŁÓWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   
  2. Cenę  należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.
  3. Podana cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wszelkich innych opłat i podatków. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  4. Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji.

   

  1. Sposób przygotowania oferty.

   

  Na ofertę składa się:

  1. formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
  2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ramowy plan zajęć – załącznik nr 2,
  3. oświadczenie dot. spełnienia warunków – załącznik nr 3,
  4. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załączniki nr 4

   

  Ofertę należy złożyć:

  • drogą e-mailową na adres joannasadowska.spdzwirzyno@gmail.com

  W temacie wiadomości należy wpisać: „Prowadzenie zajęć ciało/odżywianie/ruch” na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen”

  Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

   

  1. Termin złożenia ofert

   

  1. Termin złożenia oferty upływa 14.11.2018 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu ofert do Zamawiającego.

   

  1. Inne informacje
  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, ani częściowych.
  3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  4. Po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy, strony podpiszą umowę na „Prowadzenie zajęć ciało/odżywianie/ruch” na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen.

   

  1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Elżbieta Korżel, +48 94 35 85 410

   

  IX.       Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem (oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego)

   

  1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
  1. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy nie spełniający wymienionych w  pkt 1 wymogów.

   

  Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz-oferta.nr1.pdf),

  Załącznik nr 2 – Ramowy plan i tematyka zajęć ciało/odżywianie/ruch (pobierz-oferta.nr2.pdf)

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków (pobierz-oferta.nr3.pdf),

  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z  Zamawiającym (pobierz-oferta.nr4.pdf).

 • List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

  List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

  List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)

  Pobierz_tutaj

 • "Międzywojenna nuta" - prezentacja Przemysława Majewskiego

  "Międzywojenna nuta" - prezentacja Przemysława Majewskiego

  Przemysław Majewski - koszaliński raper był gościem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie. Podczas spotkania z uczniami i nauczycielami opowiedział o swoim projekcie, który zakończył się wydaniem płyty ,,Międzywojenna nuta. Na krążku znalazło się 11 utworów muzycznych, będących połączeniem fragmentów przedwojennych piosenek z ich nowatorskimi aranżacjami oraz  autorski utwór pt. 100 lat! opowiadający o Odzyskaniu Niepodległości oraz o późniejszych wydarzeniach z historii Polski. Autor w ten sposób uczcił 100 - lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Muzyk opowiedział uczestnikom o swoim pomyśle i etapach jego realizacji. Podzielił się także wspomnieniami na temat życia swojego dziadka, który walczył w Legionach Piłsudskiego. Dla uczniów Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Dźwirzynie była to niezapomniana lekcja historii, tym bardziej, że wszyscy uczestnicy otrzymali egzemplarz płyty i autograf jej twórcy. Spotkaniu towarzyszyli przedstawiciele TVP Szczecin, którzy zarejestrowali wydarzenie i przeprowadzili wywiady z jego uczestnikami.

   

  "Międzywojenna nuta" - prezentacja Przemysława Majewskiego - Obrazek 1

 • Wyniki międzyszkolnego konkursu literakciego

  Wyniki międzyszkolnego konkursu literakciego - Obrazek 1
  Wyniki Międzyszkolnego konkursu literackiego "Współczesny wierszyk patriotyczny":
   
  1 miejsce Ewa Banaszek, klasa 6, Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie,
  2 miejsce Bogusia Grzanka, klasa 4, Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie,

  Wyniki Międzyszkolnego konkursu plastycznego "Współczesny patriotyzm":
  1 miejsce Weronika Wosik, klasa 1, Szkoła Podstawowa w Dźwirzynie,
  2 miejsce Amelia Wiciaż, Szkoła Podstawowa w Drzonowie,
  3 miejsce Aleksander Marucik, Szkoła Podstawowa w Drzonowie,
   
  Wszystkim uczestnikom konkursów serdecznie dziękujemy za udział i
  przygotowanie wspaniałych prac oraz utworów literackich.
   
  Tekst: A. Sottek
   
   
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

  Dźwirzyno, 15.10.2018 r.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  p.n. „Sprzedaż, dostawa oraz montaż sprzętu kuchennego na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen”

   

  współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)     w ramach realizacji projektu Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia/ Polska

   

         I.            Zamawiający:

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

  78-131 Dźwirzyno

  ul. Sportowa 27

  Tel: +48 94 35 85 410

  Fax: +48 94 35 85 410

  E-mail: szkola@dzwirzyno.pl

      II.            Podstawa udzielenia zamówienia:

  Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi określonymi w Podręczniku dla wnioskodawców i beneficjentów Program Współpracy Interreg V Meklemburgia - Pomorze Przednie Brandenburgia Polska oraz „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro”

   III.            Przedmiot zamówienia:

  1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz montaż sprzętu kuchennego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach realizacji projektu Zdrowe dzieci w zdrowych gminach / Gesunde Kinder In gesunden Kommunen – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.

  2.      Wykonawca dostarczy sprzęt sportowy na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko do:

  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno, tel. +48 94 35 85 410 , e-mail szkola@dzwirzyno.pl

  -        w ustalonym przez Strony dniu roboczym w godz. 8.00 – 15.00, zgodnie z protokołem odbioru.

  3.      Oferowane produkty będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, nieuszkodzone, wolne od wad, zdatne do prawidłowej eksploatacji – zgodnie z zakresem funkcjonalnym i przeznaczeniem.

  4.      W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich czynności towarzyszących dostawie – w szczególności do: transportu, prawidłowego zabezpieczenia na czas transportu, rozładunku, rozmieszczenia w miejscach dostawy.

   

     IV.            Termin realizacji zamówienia maksymalnie 14 dni od dnia terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego tj. do 07.12.2018r.

       V.            Wybór oferty

  1.      Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się ceną oraz jakością oferowanych materiałów.   

  2.      Cenę  należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.

  3.      Podana cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT oraz wszelkich innych opłat i podatków. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4.      Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji.

   

    VI.            Sposób przygotowania oferty:

  Na ofertę składa się:

  a)     formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

  b)     szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,

  c)      oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załączniki nr 3

  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób umożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisania wraz z załącznikami przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

  Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie w taki sposób, aby widoczna była także treść wykreślona lub poprawiona oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

  W przypadku złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego, ofertę należy złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.

  Koperta (opakowanie) ma być  opisana w następujący sposób:

   

   

   

   

   

   

   

  Szkoła Podstawowa

  im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

  78-131 Dżwirzyno

  e-mail: szkola@dzwirzyno.pl

   

  Oferta na zapytanie ofertowe

  „Sprzedaż, dostawa oraz montaż sprzętu kuchennego na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen”

   

  Dokładna nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

  ………………………………………………………………………………………….

  Tel. ……………………………………………………………………………………

  Adres e-mail; …………………………………………………………………….

   

   

   

  Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opis kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

  W przypadku przesyłania oferty pocztą elektroniczną na wskazany adres, w temacie wiadomości należy wpisać: „Sprzedaż, dostawa oraz montaż sprzętu kuchennego na potrzeby realizacji projektu „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen”

   

  VII.            Termin złożenia ofert

  1.      Termin złożenia oferty upływa 14.11.2018r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu ofert do Zamawiającego

  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa, im. Jana Pawła II  w Dźwirzynie, ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno w sekretariacie lub skan ofert na adres e-mail: joannasadowska.spdzwirzyno@gmail.com

   

   

  VIII.            Inne informacje

  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest

  Elżbieta Korżel, +48 94 35 85 410

  1.      Zamawiający przewiduje n/w formy porozumiewania się z Wykonawcami:

  a)     pisemnie na adres:

  Szkoła Podstawowa

                im. Jana Pawła II w Dźwirzynie                                                                                      

                ul. Sportowa 27, 78-131 Dźwirzyno,

   

  b)     faksem pod numer +48 94 35 85 410

  c)      pocztą elektroniczną na adres: joannasadowska.spdzwirzyno@gmail.com

  2.      Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www. spdzwirzyno.edupage.org

  3.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

  5.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

  6.      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

   

  IX.       Informacja na temat zakresu wykluczenia podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Beneficjentem (oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego)

  1.      W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

  a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

  b)     posiadaniu co najmiej10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika                           z przepisów prawa

  c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

  d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

  2.      Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy nie spełniający wymienionych w  pkt 1 wymogów.

   

  Załączniki:

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz plik ),

  Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik),

  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( pobierz plik)

 • Listopadowy kiermasz

  Listopadowy kiermasz

  Zapraszamy na szkolny kiermasz wieńców listopadowych. Dodatkowo wieńce będa sprzdawane po mszach niedzielnych w Dźwirzynie.

   

  Listopadowy kiermasz - Obrazek 1

 • Warsztaty profilaktyczne klasy 4-8

  Warsztaty profilaktyczne klasy 4-8

  W dniu 15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Dźwirzynie i  odbyło się spotkanie z policjantem Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu podczas, którego uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni, że za swoje czyny odpowiadają oni sami.

   

   

  Warsztaty profilaktyczne klasy 4-8 - Obrazek 1

   

  Tekst i zdjęcia : A. Sottek

 • Warsztaty profilaktyczne klasy 0-3

  Warsztaty profilaktyczne klasy 0-3

  Dnia 15 października 2018 r. w  Szkole Podstawowej w Dźwirzynie  odbyło się spotkanie klas 0 – 3  z panem policjantem  Powiatowej Komendy Policji w Kołobrzegu.

  Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Pan policjant przybliżył dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomniał numery alarmowe oraz zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przypominał również o konieczności noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas wykonywania pracy policjanta. Nasi uczniowie posiadają dużą wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i bardzo chętnie odpowiadały na pytania pana Policjanta. Bardzo pouczające były scenki sytuacyjne, w których dzieci chętnie brały udział. Wspólne zdjęcie było zwieńczeniem tej niecodziennej wizyty.  "   

   

  Warsztaty profilaktyczne klasy 0-3 - Obrazek 1   

  Tekst i zdjęcia : A. Sottek

   

 • Pomagamy zwierzętom

  Pomagamy zwierzętom

  Klasa II podczas swoich zajęć wykonała niecodzienną pracę - domki dla kotów . Zostaną one przekazane Fundacji Ogon do Góry i pozwolą przetwać zimę bezdomnym kotkom. Przygotowaniem wszelkich potrzebnych materiałów do wykonania domków zajęli się rodzice z klasy II Państwo Ostrowscy. Uczniowie z ogromnym zapałem wykonali ciepłe , kolorowe i bardzo wygodne domki dla bezdomnych zwierzaków. Była to bardzo dobra lekcja pomagania oraz współdziałania .

   

  Pomagamy zwierzętom - Obrazek 1

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE
 • Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Dnia 12. 10. 2018 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczyciele zostali wyróżnieni Nagrodą Dyrektora. W tym dniu Pierwszaki dołączyły do braci uczniowskiej. Po krótkim programie artystycznym złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez panią dyrektor na uczniów naszej szkoły. Nie zabrakło niespodzianek. Upominki dla uczniów wręczyli wójt Gminy Kołobrzeg pan Włodzimierz Popiołek i inspektor ds. oświaty w Gminie Kołobrzeg pani Wioletta Linda. Ten dzień był wyjątkowy i na długo zostanie w pamięci. 

   

  Uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Obrazek 1

  Więcej zdjęć na szkolnym Facebook'u yes

 • Inauguracja Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

  Inauguracja Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży

  Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X  jubileuszowej inauguracji Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży 👩‍🎓👨‍🎓📚🔬🔭

  Nowy rok akademicki 2018/19 KUDiM otworzył Prorektor ds. Studenckich prof. nazw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski.

  💻wykład pt. "Materiały przyszłości" poprowadził prof. Tadeusz Hryniewicz.

   

  Zdjęcia do przejrzenia - tutaj :)

 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE

  INDYWIDUALNE KONSULTACJE

                             SZANOWNI RODZICE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Dźwirzynie oraz pedagog szkolny serdecznie zapraszają rodziców/ opiekunów prawnych dzieci na bezpłatne

                    KONSULTACJE INDYWIDUALNE

  prowadzone przez specjalistów, panią Martę Moszko (pedagoga, psychoterapeutę systemowego)  oraz panią Małgorzatę Szczubkowską (pedagoga, terapeutę uzależnień).

  Celem zorganizowania spotkań ze specjalistami jest wsparcie rodziców w wychowaniu dzieci, pomoc w zrozumieniu młodzieży wchodzącej w okres dojrzewania, a w sytuacjach kiedy rodzic dostrzega problem u swojego dziecka uzyskanie porady, psychoedukacji oraz wsparcia i informacji jak mu pomóc.

  Konsultacje odbywać się będą na terenie szkoły w piątki, w następujących terminach :

  1. 19.10.2018        godzina 13.00 – 15.00
  2. 02.11.2018        godzina 14.00 – 16.00
  3. 16.11.2018        godzina 14.00 – 16.00
  4. 30.11.2018        godzina 14.00 – 16.00
  5. 14.12.2018        godzina 14.00 – 16.00

                                                                                     Zapraszamy

  Pedagog Szkolny                                                                                     Dyrektor Szkoły

  Anna Sottek                                                                                             Elżbieta Korżel

 • Międzyszkolny konkurs literacki „Współczesny wierszyk patriotyczny”

  Międzyszkolny konkurs literacki „Współczesny wierszyk patriotyczny”

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                                                  ogłasza 

                                  Międzyszkolny konkurs literacki

            „Współczesny wierszyk patriotyczny”

  Cele konkursu:

  ·         rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,

  ·         rozwijanie zainteresowań historią, pobudzenie dzieci do poszukiwań, zdobywania wiedzy,

  ·         rozwijanie wyobraźni oraz uzdolnień uczniów,

  ·         szerzenie postaw patriotycznych oraz świadomości i tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży,

  ·          uwrażliwienie na los drugiego człowieka,

  ·         wywołanie wśród dzieci i młodzieży wewnętrznych przemyśleń na temat czym i jak może przejawiać się współczesny patriotyzm,

  ·         promowanie młodych talentów literackich,

  ·         uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

  Warunki uczestnictwa:

  1.         Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników.

  2.         Uczestnik może przysłać na konkurs JEDEN lub DWA wierszyki.  Nadesłanie pracy/prac jest równoznaczne z faktem, że zgłaszający nie narusza praw autorskich osób trzecich.3.

  3.          Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów z podaniem imienia i nazwiska autorów w celach promocyjnych Konkursu.      

  4.          Konkurs przeznaczony jest dla klas 4 - 8

  Opis pracy:

  1.         Każda praca powinna być opisana następującymi danymi:

  a.         Imię i nazwisko autora,                                                         

  b.         Klasa i wiek ucznia,

  c.         Nazwa i adres szkoły, nr telefonu.

         Kryteria oceny:   

  §  własny pomysł na współczesną wizję patriotyzmu,

  §  posługiwanie się poprawną polszczyzną,

  §  stosowanie środków stylistycznych,

  §  nawiązania do historii Polski,

  §  pomysłowość, oryginalność.

   

  Składanie prac:

  1.         Termin składania prac: 30.10.2018r.

  2.         Prace konkursowe należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu lub gabinetu Pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

   

  Wyniki:

  1.         Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.11.2018r.

  2.         Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://spdzwirzyno.edupage.org/

  3.         Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

  5.          Każdy z uczestników otrzyma dyplom,  laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. Nagrody zostaną dostarczone laureatom konkursu do dnia 09.11.2018 r.

  5.         Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

   

                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Organizatorzy konkursu:

  mgr Anna Sottek

   

   

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                    KARTA ZGŁOESZENIOWA                              

                                    Międzyszkolny konkurs literacki

         „Współczesny wierszyk patriotyczny”

   

  Nazwa szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Adres szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  ……………………………………………………….

  e-mail szkoły lub opiekuna   ……………………………………………………….

  Telefon  opiekuna  ……………………………………………………………………….

   

   

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  klasa

  Tytuł wiersza

  1.

   

   

   

  2.

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

  4.

    

   

   

   

   

   

   

  1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z regulaminem konkursu literackiego „Współczesny wierszyk patriotyczny”  i akceptuje jego treść.

  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moje go dziecka  w myśl ustawy  o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

   

   

   

                                                                                 ………………………………..

                                                                                                    Podpis rodzica/opiekuna prawnego

   

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „Współczesny patriotyzm”

  Międzyszkolny konkurs plastyczny „Współczesny patriotyzm”

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                                                  ogłasza 

                                  Międzyszkolny konkurs plastyczny                                  

                     „Współczesny patriotyzm”

  Cele konkursu:

  ·         rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej,

  ·         rozwijanie zainteresowań historią, pobudzenie dzieci do poszukiwań, zdobywania wiedzy,

  ·         rozwijanie wyobraźni oraz uzdolnień uczniów,

  ·         szerzenie postaw patriotycznych oraz świadomości i tożsamości narodowej wśród dzieci,

  ·          uwrażliwienie na los drugiego człowieka,

  ·         wywołanie wśród dzieci i wewnętrznych przemyśleń na temat czym i jak może przejawiać się współczesny patriotyzm,

  ·         promowanie młodych talentów plastycznych,

  ·         uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

  Warunki uczestnictwa:

  1.         Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 uczestników.

  2.         Uczestnik może przysłać na konkurs JEDNĄ pracę.  Nadesłanie pracy jest równoznaczne z faktem, że zgłaszający nie narusza praw autorskich osób trzecich.3.

  3.          Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac z podaniem imienia i nazwiska autorów w celach promocyjnych Konkursu. 

  4.          Konkurs przeznaczony jest dla klas 0 – 3

  5.           Technika wykonania prac : wszystkie techniki malarskie i rysunkowe,

  6.          Format pracy A4

  Opis pracy:

  1.         Każda praca powinna być opisana następującymi danymi:

  a.         Imię i nazwisko autora,                                                         

  b.         Klasa i wiek ucznia,

  c.         Nazwa i adres szkoły, nr telefonu.

         Kryteria oceny: 

  §  własny pomysł na współczesną wizję patriotyzmu,

  §  nawiązania do historii Polski,

  §  pomysłowość, oryginalność.

  §  walory estetyczne pracy,

  Składanie prac:

  1.         Termin składania prac: 30.10.2018r.

  2.         Prace konkursowe należy dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu lub gabinetu Pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie

   

  Wyniki:

  1.         Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 05.11.2018r.

  2.         Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://spdzwirzyno.edupage.org/

  3.         Prace będzie oceniała komisja konkursowa powołana przez Organizatora.

  5.          Każdy z uczestników otrzyma dyplom,  laureaci konkursu zostaną nagrodzeni. Nagrody zostaną dostarczone laureatom konkursu do dnia 09.11.2018 r.

  5.         Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

   

                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Organizatorzy konkursu:

  mgr Anna Sottek

   

   

     

               SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

                                         W DŹWIRZYNIE

                                    KARTA ZGŁOESZENIOWA                              

                                    Międzyszkolny konkurs plastyczny

                    „Współczesny patriotyzm”

   

  Nazwa szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Adres szkoły/placówki ……………………………………………………………………….

  Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna  ……………………………………………………….

  e-mail szkoły lub opiekuna   ……………………………………………………….

  Telefon  opiekuna  ……………………………………………………………………….

   

   

   

  Lp.

  Imię i nazwisko

  klasa

  Tytuł pracy

  1.

   

   

   

  2.

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

  4.

    

   

   

   

   

   

   

  1. Oświadczam, ze zapoznałam/em się z regulaminem konkursu literackiego „Współczesny patriotyzm”  i akceptuje jego treść.

  3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych mojego dziecka w myśl ustawy  o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

   

   

   

                                                                                 ………………………………..

                                                                                                    Podpis rodzica / opiekuna prawnego

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Rekrutacja 2019/2020

  Rekrutacja 2019/2020

  W celu usprawnienia procesu informowania o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przekazujemy w załączeniu specjalny plakat przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

  Jednocześnie informujemy, że na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

   

  Plakat_rekrutacja - 2019/2020.pdf

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dźwirzynie
  ul. Sportowa 27
  78-131 Dźwirzyno
 • 94/3585410

Galeria zdjęć